Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin (obowiązuje od dnia 29.01.2023)

Poprzednia wersja regulaminu:

Niniejsza wersja regulaminu zacznie obowiązywać od dnia 29.01.2023 r. Do tego dnia obowiązuje regulamin, dostępny w powyższym odnośniku.


Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://climatstore.eu, prowadzonym przez Gas Confection spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP: 8272309715, REGON: 364273820, kapitał zakładowy: 5000 zł. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614829.

Dane kontaktowe:

Adres: Gas Confection spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Tel: +48 784 422 000 lub +48 506 613 537
E-mailkontakt@climatstore.eu

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez klientów (konsumentów i przedsiębiorców) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
Konsumentem jest zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43(1) Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
Inne lub uzupełniające wzorce umowne (np. regulaminy lub ogólne warunki umowne) stosowane przez przedsiębiorców nie znajdują zastosowania - – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Gas Confection sp. z o.o. (sprzedawca).
Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. 
Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy. 
Zamawiając produkt klient zobowiązany jest do opłacenia go oraz przekazania wszelkich dokumentów wymaganych przez sprzedawcę. W przypadku zakupu gazów fluorowanych cieplarnianych oraz urządzeń, które są nimi wypełnione, warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest przekazanie sprzedawcy przez klienta dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy FGAZ) w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia na ten produkt. W sytuacji, gdy klient nie przekaże wymaganych dokumentów w ww. terminie, zamówienie na te produkty zostanie anulowane w wyniku czego produkty te nie zostaną wysłane do odbiorcy, a wszelkie wpłaty z tego tytułu zostaną zwrócone klientowi. Do dokumentów tych zalicza się m.in.:

 • Certyfikat FGAZ firmowy lub dla personelu
 • Oświadczenie odnośnie dalszej odsprzedaży lub montażu przez uprawnioną firmę bądź uprawnionego instalatora.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
Zachowujemy treść umowy sprzedaży i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

4. Dostawa produktów

Do wskazanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie internetowej naszego sklepu internetowego. 
Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Gas Confection sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64a , 98-200 Sieradz, w godzinach 8:00 - 16:00.

5. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

 • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu, konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze, przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wyborem przez konsumenta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru. 
Oświadczenie o odstąpieniu mogą Państwo złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załączniku Nr 2 do Regulaminu, jednak użycie tego formularza nie jest obowiązkowe.

7. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Konsument jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, konsument powinien możliwie jak najszybciej zgłosić taką wadę u doręczyciela i skontaktować się z nami. Szybsze zgłoszenie stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. 
Dotyczy przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej): ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

8. Niezgodność towaru z umową, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy

Dotyczy konsumentów oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia.
Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, jeżeli niezgodność zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty dostarczenia Państwu towaru. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Sprzedawca nie będzie przy tym ponosił odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ustawie oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru
Reklamacje można składać:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@climatstore.eu
 • na piśmie na adres: Gas Confection Sp. z o.o., Polskiej Organizacji Wojskowej, 64a, 98-200 Sieradz

Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić nam towar w miejscu, w którym się ona znajduje. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 
W ramach pierwszego roszczenia z tytułu rękojmi, jeżeli towar jest niezgodny z umową, mogą Państwo żądać jego naprawy lub wymiany. Żądanej przez Państwa naprawy lub wymiany dokonamy w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności. Jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może dokonać wyboru innego (niż żądany)  środka ochrony konsumenta lub odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi każdorazowo Sprzedawca.
 
W dalszej kolejności, wyłącznie w poniższych przypadkach przysługuje Państwu uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo odstąpieniu od umowy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci naprawy lub wymiany,
 5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Dotyczy przedsiębiorców: w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

9. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego
z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do Newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu internetowego. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy
o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „ Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

12. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (konwencja wiedeńska).
Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Załączniki do pobrania:

 • Wzór formularza odstąpienia od umowy - POBIERZ
 • Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - POBIERZ
Zaufane Opinie IdoSell
4.93 / 5.00 1842 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-22
Miła obsługa i fachowe doradztwo
2023-09-19
Alles gut
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel